ქართული ენა
Język gruziński
wersja z 2022.07.23


1.

Wstęp

2.

Miejsce gruzińskiego wśród języków świata

2.1.

Pochodzenie języka gruzińskiego (klasyfikacja genetyczna)

2.2.

Zapożyczenia (w przygotowaniu)

3.

Pismo

4.

Fonetyka

4.1.

Samogłoski

4.2.

Samogłoski a spółgłoski

4.3.

Spółgłoski

4.4.

Grupy spółgłosek

4.5.

Łamańce językowe

4.6.

Prozodia

4.6.1.

Akcent

4.6.2.

Intonacja

4.7.

Krótki tekst

5.

Liczebnik

5.1.

Liczebnik główny

5.1.1.

Liczebnik główny prosty

5.1.2.

Liczebnik główny złożony

5.1.3.

Liczebnik główny w złożeniach

5.2.

Liczebnik porządkowy

5.3.

Liczebnik ułamkowy

5.4.

Krotności

5.4.1.

Krotności główne

5.4.2.

Krotności porządkowe

5.5.

Generator liczebników

6.

Źródła

6.1.

Internet

6.2.

Literatura

7.

Zmiany i uzupełnienia
  Czas Tbilisi:

© Copyright: MK   a❉you2.pl