ქართული ენა
Język gruziński
wersja z 2021.01.16


1.

Wstęp

2.

Pismo

3.

Fonetyka

3.1.

Samogłoski

3.2.

Samogłoski a spółgłoski

3.3.

Spółgłoski

3.4.

Grupy spółgłosek

3.5.

Łamańce językowe

3.6.

Prozodia

3.6.1.

Akcent

3.6.2.

Intonacja

3.7.

Krótki tekst

4.

Liczebnik

4.1.

Liczebnik główny

4.1.1.

Liczebnik główny prosty

4.1.2.

Liczebnik główny złożony

4.1.3.

Liczebnik główny w złożeniach

4.2.

Liczebnik porządkowy

4.3.

Liczebnik ułamkowy

4.4.

Krotności

4.4.1.

Krotności główne

4.4.2.

Krotności porządkowe

4.5.

Generator liczebników

5.

Źródła

5.1.

Internet

5.2.

Literatura

6.

Zmiany i uzupełnienia
  Czas Tbilisi:

© Copyright: MK   a❉you2.pl